podgrzewacze
PR35K.24V
PL35 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PR35K.24V
345x147