podgrzewacze
PR30K.24V
PL30 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PR30K.24V
295x155