podgrzewacze
PR26K.24V
PL26 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PR26K.24V
245x125