podgrzewacze
PR19K.24V
PL19 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PR19K.24V
200x110