podgrzewacze
PR19K.12V
PL19 12V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PR19K.12V
200x110