podgrzewacze
PP30.24V1Z
PL30 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PP30.24V1Z
275x120