maszyny rolnicze
LR0300
PP
14-20mm
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
LR0300
310x195
SLR0300
298x183
LR0300E
310x195
SLR0300E
298x183
LR0300EG
310x195